Bylaws (Statuten) Bylaws (Statuten)

Please note this version of the bylaws (statuten) is only provided for informational purposes. Please consult the original bylaws for any legal purpose.

 

Nederlands

English

STICHTING

Heden, één en twintig maart tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Johny Boy -­ Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere­

de heer ARIE JACOBUS VLEUGEL, geboren te Goes op drie november ---------­ negentienhonderd vijfenvijftig, (Nationaal paspoort nummer:

afgegeven te Almere op achttien juni tweeduizend negen), wonende te. De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

FOUNDATION

Today on March twentyfirst twothousandandtwelf has appeared for  me mr. Johny Boy Heldoorn, notary in Almere, Mr. Arie Jacobus Vleugel, born in Goes on three November nineteenhundred fifty-five, holder of the passportnr.  , handed out in Almere on 18 June twothousand nine, living declared to establish a foundation with the following bylaws:

STATUTEN

Artikel 1: Definities

Bestuur:

het Bestuur van de stichting in de zin van artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk -­ wetboek, zoals beschreven in artikel 8.

Raad van Toezicht

toezichthoudend orgaan, samengesteld uit Deelnemers van de stichting zoals ­ beschreven in artikel 6

Deelnemer:

een Deelnemer van de stichting, zoals beschreven in artikel 5.

Geassocieerde DeeInemer:

een Geassocieerde Deelnemer van de stichting, zoals beschreven in artikel 5.

Directeur:

een functionaris, zoals beschreven in artikel 11.

STATUTES

Article 1: Definitions

Executive Board: the Board of the foundation in the sense of article 291 of Book 2 of the Netherlands Civil Code, as described in article 8;

Council: supervisory authority consisting of Participants  of the foundation, as described in article 6;

Participant: a participant of the Foundation, as described in article 5.

Associated Participant: a associated participant, as described in article 5;

Director: an officer as described in article 11;

Artikel 2: Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: Stichting International Desktop Grid Federation, afgekort als IDGF, hierna te noemen stichting:

2. De stichting is gevestigd te 1321 NN Almere, Manuscriptstraat 32

Article 2: Name and seat

1. The foundation bears the name: Stichting International Desktop Grid Federation, also called: The IDGF

2. It has its registered seat in the municipality of 1321 NN Almere, Manuscriptstraat 32, the Netherlands.

Artikel 3: Doel

1. De stichting heeft ten doel het organiseren van eenieder met interesse in Desktop Grids en aanverwante gedistribueerde computer technologieën voor de uitvoering van research- en innovatieactiviteiten.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. de coördinatie van activiteiten tussen deelnemers en geassocieerde deelnemers;

b. de coördinatie en deelname aan desktop grid gerelateerde projecten;

c. het stimuleren van voorstellen voor desktop grid gerelateerde projecten;

d. het ondersteunen en stimuleren van initiatieven op het terrein van desktop grids;

e. al hetgeen verbonden is met of aan het bovenstaande zou kunnen bijdragen in de meest ruime zin van het woord.

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling kan de stichting deelnemen in en samenwerken met andere bedrijven of organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel. Deelname in of oprichting van rechtspersonen is alleen toegestaan na goedkeuring van de Raad van Toezicht door een gekwalificeerde meerderheid zoals beschreven in artikel 7 lid 5.

4. de stichting is een not for profit organisatie.

5. Wat betreft de non proliferatie onderwerpen, die betrekking hebben op desktop grid computing, zullen de deelnemers alle noodzakelijke maatregelen nemen in overeenstemming met het kader dat door de Europese Unie tot stand wordt gebracht en de aanvullende interne regelgeving betreffende export controle van dual-use items (inclusief software en technologie) en technische ondersteuning.

 

Article 3: Objective

1. The objective of the foundation is to organise everyone with an interest to Desktop Grids and related distributed computing technologies for performing research and innovation activities.

2. The foundation seeks to attain said objectives by amongst others:

a. coordinating activities amongst participants and associated participants

b. coordinating and participating in desktop grid   related projects

c. encouraging proposals for desktop grid related projects

d. supporting and facilitating initiatives in the field of desktop grids

e. or all which is connected or which could be conducive to the above, in the widest sense of the word.

3. In order to realise the objective, the foundation may participate in and cooperate with other organisations with a similar or related objective. Participation in or incorporation of legal entities is only allowed after approval of the Council by a qualified majority vote as described in article 7 paragraph 5.

4. The foundation is a not-for-profit organisation.

5. With respect to non proliferation issues related to desktop grid computing, the participants will take all necessary measures to comply with the framework set up by the European Union and additional domestic legislation regarding export controls of dual-use items (including software and technology) and technical assistance.

 

Artikel 4: Vermogen

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. financiële bijdragen, die voldaan worden door de Deelnemers en Geassocieerde Deelnemers;

b. Europese en overheids subsidies;

c. andere bijdragen en donaties;

d. erfstellingen, legaten en schenkingen;

f. overige baten.

2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Article 4: Capital

1. The capital of the foundation is formed by:

a. financial contributions paid by the Participants and Associated Participants;

b. European and (governmental) subsidies;

c. other contributions and donations;

d. testamentary dispositions, bequests and gifts;

e. other revenues.

2. Testamentary dispositions may only be accepted with the benefit of inventory.

Artikel 5: Deelnemers en Geassocieerde Deelnemers

1. De stichting kent Deelnemers en Geassocieerde Deelnemers.

2. Deelnemer kunnen enkel organisaties zijn die rechtspersoon zijn en die bijdragen tot het doel van de stichting.

3. Geassocieerde Deelnemers kunnen private personen en organisaties zijn, die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

4. Deelnemers en Geassocieerde Deelnemers dienen te voldoen aan de vereisten , zoals zijn vastgelegd in dit artikel en zijn toegelaten door het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

5. Deelnemers en Geassocieerde Deelnemers dienen aan de stichting de financiële bijdrage te voldoen, die voorgesteld wordt door het Bestuur en vastgesteld wordt door de Raad van Toezicht met een gekwalificeerde meerderheid, zoals beschreven in artikel 7 lid 5.

6. Een deelnemer of Geassocieerde Deelnemer beëindigt zijn status van Deelnemer of Geassocieerde Deelnemer:

a. als gevolg van zijn opheffing;

b. door schriftelijke opzegging met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden;

c. in geval van faillissement of indiening van een aanvraag tot surseance van betaling;

d. als gevolg van uitzetting door de Raad van Toezicht; een besluit hiertoe vereist een gekwalificeerde meerderheid, zoals beschreven in artikel 7 lid 5.

7. Wanneer een Deelnemer gedurende de loop van een boekjaar, ophoudt Deelnemer te zijn, dan zal hij toch de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd zijn.

 

Article 5: Participants and Associated Participants

1. The foundation has Participants and Associated Participants.

2. Participants can only be organisations that are a legal entity and that contribute to the objective of the foundation.

3. Associated Participants can be private persons and organisations, that contribute to the objective of the foundation.

4. Participants and Associated Participants have to meet the requirements, as laid down in this article and have to be admitted by the Executive Board after approval of the Council.

5. Participants and Associated Participants are required to pay the foundation the financial contributions, to be proposed by the Executive Board and confirmed by the Council by a qualified majority, as described in article 7 paragraph 5.

6. A Participant or Associated Participant will cease to be a Participant or Associated Participant:

a. as a result of its dissolution;

b. by giving three months written notice of termination;

c. if it goes into bankruptcy, or applies for a suspension of payments;

d. as a result of its expulsion by the Council; a resolution to this end requires a qualified majority vote as described in article 7 paragraph 5;

7. If a Participant ceases to be a Participant in the course of a financial year, it will nevertheless be required to pay the full financial contribution for that year.

 

Artikel 6: Raad van Toezicht; organisatie en taak

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, waarin iedere Deelnemer  is vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger. Vertegenwoordigers zijn natuurlijke personen.

2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is in het bijzonder verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van het Bestuur, zoals beschreven in artikel 8 lid 2. Bij de uitvoering van zijn taak zal Raad van Toezicht zich laten leiden door het belang van de stichting.

3. De Raad van Toezicht zal tenminste tweemaal per jaar bijeenkomen, voor de eerste maal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, met het doel de jaarrekening over het afgelopen jaar vast te stellen en vervolgens gedurende de tweede zesmaandelijkse periode met het doel de begroting voor het daarop volgende kalenderjaar goed te keuren.

4. De Raad van Toezicht zal verder bijeen komen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de voorzitter, of door twee vertegenwoordigers namens de Deelnemers, of een lid van het Bestuur.

5. Het Bestuur zal de Raad van Toezicht tijdig voorzien van informatie, die nodig is voor de uitvoering van zijn taak.

6. De Raad van Toezicht of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met het bestuur doen bijstaan door de (register) accountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

7. De Raad van Toezicht benoemd uit zijn midden een voorzitter.

8. De oproepingen tot de vergaderingen zullen voorts geschieden door de voorzitter met in achtneming van een termijn van tenminste eenentwintig (21) kalenderdagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

 

Article 6: Council; organisation and tasks

1. The foundation has a Council, consisting of one representative of each Participant . Representatives are natural persons.

2. The Council monitors the general course of affairs in the foundation. The Council is in particular responsible for appointing the members of the Executive Board as described in paragraph 2 of article 8 below. In the performance of its duties, the Council will be guided by the interest of IDGF .

3. The Council will meet at least twice a year, first within six months after the expiry of any financial year in order to adopt the annual account on the past year and then in the second six months period in order to approve the budget for the following calendar year.

4. The Council will furthermore meet whenever this will be deemed necessary by the chairperson, or by two representatives of Participants or a member of the Executive Board.

5. The Executive Board will timely provide the Council with the information necessary for the execution of its duties.

6. The Council or one or several of its members to be designated by it, will have access to all premises of the foundation and will hold the right to inspect all vouchers and accounting records of the foundation at any time. In this respect the Council, after consultations with the Executive Board, may call in the assistance of the (registered) accountant of the foundation, who shall be allowed to peruse the entire administrative records.

7. The Council will be chaired by a chairperson, appointed by it from its members.

8. The convening notices for the meetings will furthermore be sent by the chairperson with due observance of a period of at least twenty-one calendar (21) days, disregarding the date of the convening notice and the day of the meeting. In urgent cases a shorter period will suffice such at the discretion of the chairperson.

Artikel 7: Raad van toezicht; besluitvorming

1 De stemrechten van iedere Deelnemerzijn in verhouding tot de financiële bijdrage, waarnaar verwezen wordt in artikel 5.

2. De Raad van Toezicht neemt haar besluiten met een gewone meederheid van de uitgebracht stemmen, tenzij in deze statuten anders is aangegeven.

3. In geval van staking van de stemmen, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen eenentwintig (21) kalenderdagen. Indien de stemmen dan op nieuw staken, is het voorstel verworpen.

4. De Raad van Toezicht kan alleen geldige besluiten nemen, indien de leden van de Raad van Toezicht, die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, de meerderheid van de totale stemrechten bezitten.

5. Een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen vereist een meerderheid van tenminste tweederde van de tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht uitgebrachte stemmen, waarbij de aanwezige leden van de Raad van Toezicht of de leden die vertegenwoordigd zijn, tenminste tweederde van de stemrechten bezitten.

6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich slechts laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger of een gevolmachtigde bij schriftelijke volmacht.

7. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen de wijze van besluitvorming verzet.

8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bij gewoond door de Directeur, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Directeur te willen vergaderen.

9 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke zodra mogelijk, door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene, die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht bij de vergadering aanwezig zijn geweest.

 

Article 7 Council; the decision-making process

1. The voting rights of each Participant  are related to the financial contributions referred to in article 5

2. Unless specified otherwise in these statutes, the Council will take decisions by an ordinary majority of the votes cast.

3. In case of an equality of votes, a new meeting will be convened within twenty-one (21) calendar days. In case votes will be equally divided then, the proposal will have been rejected.

4. The Council may only take valid decisions if the number of members of the Council present or represented collectively hold a majority of the total voting rights.

 

5. A qualified majority vote requires a majority of at least two-thirds of the votes cast in a Council meeting at which the number of the Council members present or represented collectively hold at least two-thirds of the voting rights.

6. A member of the Council may only have himself or herself represented by a deputy or a proxy through a written power of attorney.

7. The Council may also take decisions without a meeting having been held, provided the opinion of the members of the Council will have been sought in writing and none of the members of the Council will oppose said manner of decision-taking.

8. The meetings of the Council will be attended by the director, unless the Council will express the wish to meet without the director attending.

9. Minutes will be kept of the proceedings at the meetings, which will be signed as soon as possible by the chairperson of the meeting and also by the person who has kept the minutes. It will also be stated in the minutes, which members of the Council have attended the meeting.

Artikel 8: Bestuur

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.

Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) leden. De leden van het Bestuur zijn natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het Bestuur vast.

2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het Bestuur uit zijn midden voor een periode van maximaal twee (2) jaar.  Een derde van de leden van het Bestuur zal beurtelings aftreden volgens een door het Bestuur vastgesteld rooster, een lid van het Bestuur, dat volgens rooster aftreedt, is slechts eenmaal herbenoembaar.

 

3. Bij ontstentenis of belet van een of meerdere leden van het Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele Bestuur waar. Vacatures zullen zo spoedig mogelijk worden ingevuld.

4. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het Bestuur wordt het Bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.

5. Het Bestuur regelt zijn werkwijze en besluitvorming bij reglement, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

6. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

a. door overlijden, dan wel schriftelijk bedanken;

b. indien een lid van het bestuur onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogens verliest;

c. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

d. door ontslag als gevolg van een besluit van de Raad van Toezicht: een besluit hiertoe vereist een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen, als beschreven in artikel 7 lid 5.

 

Article 8: Executive Board

1. The Council will appoint, suspend and dismiss the members of the Executive Board .

The Executive Board shall consist of minimally five (5) and maximally nine (9) members. The members of the Executive Board are natural persons. The Council will determine the number of members of the Executive Board.

2. Members of the Executive Board will be appointed by the Council from their number for a period of at most two (2) years.  One third of the members of the Executive Board shall retire by rotation according to a schedule, to be determined by the Executive Board; a member of the Executive Board retiring according to the rotation schedule shall be eligible for reappointment only once.

3. An incomplete Executive Board shall retain its powers. Vacancies shall be filled as soon as possible.

 

4. In case the sole member or all members of the Executive Board will be absent or unable to attend, the Council will deputise for the Executive Board, without prejudice to its competence to designate one or several persons from its number or otherwise for said purpose.

5. The Executive Board will lay down its procedure and decision-taking process in internal rules and regulations, which shall be approved by the Council.

6. Membership of the Executive Board will end:

a. as a result of decease or a written resignation;

b. in case a member of the Executive Board will be placed under legal restraint or will lose the free disposal of his or her capital in another manner;

c. as a result of dismissal by the District Court, in accordance with the provisions in article 298 of Book 2 of the Netherlands Civil Code;

d. as a result of dismissal, effected by the Council: a decision to this end requires a qualified majority vote as described in article 7 paragraph 5.

Artikel 9: Taak van het bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:

a. de vaststelling van de begroting;

b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleids- en activiteitenplanning;

c. de arbeidsvoorwaarden van het personeel, tewerkgesteld bij de stichting;

d. de benoeming van de (register) accountant;

e. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;

f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

g. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, welke limiet te allen tijde door de Raad van Toezicht gewijzigd kan worden binnen een bepaalde periode;

h. het voeren van procedures, niet zijnde incassoprocedures of processen in kort geding.

3. Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor zodanige bestuursbesluiten als de Raad van Toezicht bij zijn specifiek beschreven besluit zal vaststellen en aan het Bestuur mededeelt.

 

Article 9: Tasks of the Executive Board

1. The Executive Board is charged with the management of the foundation, for which it is accountable to the Council.

2. Without prejudice to the provisions laid down elsewhere in these statutes, the following resolutions of the Executive Board will be subject to the approval of the Council:

a. the adoption of the budget;

b. the adoption and amendment of policies and activity plans for any year or a series of years;

c. the employment conditions of the personnel employed by the foundation;

d. the appointment of the (registered) accountant;

e. the application for bankruptcy and for a moratorium on payments of the foundation;

f. the termination of the employment of a substantial number of employees simultaneously or within a short period of time;

g. the contracting of money loans in excess of a limit determined by the Council, which limit may at all times be changed by the Council within a fixed period.

 

h. litigation, not being debt collections or actions in summary proceedings.

3. The Executive Board will furthermore require the approval of the Council for such managerial resolutions as laid down by the Council in its specifically defined resolution of which the Executive Board will be notified.

 

Artikel 10: Vertegenwoordiging

1. Het Bestuur vertegenwoordigd de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur.

2. Het Bestuur kan eveneens volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, gezamenlijk of individueel, voortdurend of anderszins, om de stichting te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de volmacht.

 

3. De Raad van Toezicht legt een procedure vast in een reglement voor het geval er naar de mening van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid/leden van het Bestuur en de stichting.

 

Article 10: Representation

1. The Executive Board will represent the foundation. The power of representation will also accrue to two members of the Executive Board acting jointly.

2. The Executive Board may also grant one or more of its members or third parties, either jointly or individually, a power of attorney, permanent or otherwise, to represent the foundation within the restrictions laid down in that power of attorney.

3. The Council will lay down its procedure in internal rules and regulations in the cases it considers to be a conflicting interest between the member(s) of the Executive Board and the foundation.

 

Artikel 11: Directeur

1. De dagelijkse leiding van de stichting kan opgedragen worden aan de Directeur.

2. De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. De Directeur voert zijn/haar taak uit in overeenstemming met de door het Bestuur aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden.

Article 11: Director

1. The daily management of the foundation may be entrusted to the director.

2. The director is appointed, suspended and dismissed by the Executive Board, after approval of the Council.

3. The director carries out his or her tasks within the competences mandated to him or her by the Executive Board.

Artikel 12: Personeel in dienst van de stichting

1. Personeelsleden van de stichting kunnen niet tevens lid zijn van de Raad van Toezicht of van het Bestuur.

2. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel van de stichting.

3. Het Bestuur stelt het salaris vast en bepaalt de overige arbeidsvoorwaarden.

 

Article 12: Personnel employed by the foundation

1. Persons employed by the foundation may not act as members of the Council or the Executive Board.

2. The Executive Board appoints, suspends or dismisses personnel employed by the foundation.

3. The Executive Board determines the salary and arranges the other employment conditions.

Artikel 13: Jaarrekening

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het Bestuur maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten met toelichting.

3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 2 benoemde (register) accountant, die daarvoor verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening vast. Een daartoe strekkend besluit vereist een gekwalificeerde meerderheid, zoals beschreven in artikel 7 lid 5. De jaarrekening wordt ondertekend door het gehele Bestuur, ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

 

Article 13: Annual account

1. The financial year of the foundation will coincide with the calendar year.

2. At the end of each financial year, the accounting records of the foundation will be balanced; within five months after the end of the financial year the Executive Board will compile the annual account, consisting of a balance sheet and a statement of income and expenditure with an explanatory memorandum.

3. The annual account of the foundation will be audited by a (registered) accountant appointed with due observance of the provisions in article 9 paragraph 2, who will report his or her findings to the Council.

4. The Council will adopt the annual account. A decision to this end requires a qualified majority vote, as described in article 7 paragraph 5. The annual account will be signed by the full Executive Board; in case one or several of them will be lacking, the reason thereof will be stated.

 

Artikel 14: Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de Raad van Toezicht.

2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste eenentwintig  (21) kalenderdagen, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid, zoals beschreven in artikel 7 lid 5.

Article 14: Amendment of the articles

1. The articles may only be amended by a resolution of the Council.

2. For this purpose the members of the Council will be called to attend a meeting by the chairperson of the Council within a period of at least twenty-one (21) calendar days, whilst the convening notice will state the proposed amendment of the articles.

3. A resolution for the amendment of the articles may only be adopted by a qualified majority vote as described in article 7 paragraph 5.

Artikel 15: Ontbinding van de stichting

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Het bepaalde in artikel 14 lid 2 en lid 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.

3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

4. De vereffening geschiedt door het Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

 

Article 15: Dissolution of the foundation

1. The Council will be competent to dissolve the foundation..

2. The provisions in article 14 paragraphs 2 and 3 will be correspondingly applicable in this respect.

3. The foundation will continue to exist after its dissolution insofar as this will be necessary for the liquidation of its assets.

4. The foundation will be liquidated by the Executive Board after approval of the Council.

5. During the liquidation, the provisions of the present articles will continue to be effective as much as possible.

6. Any surplus balance of the dissolved foundation will be spent as much as possible in accordance with the objective of the foundation.

7. After the end of the liquidation, the accounting records and documents of the dissolved foundation will be kept for a period of seven (7) years by the youngest liquidator or by a third party to be designated by the liquidators.

Slotbepaling

Onder "schriftelijk" wordt verstaan elk, via gangbare communicatiemiddelen, overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Final article

The term "written" will be understood to include any communication transmitted via current means of communication reproduced in writing.

Slotverklaringen

1. Het eerste boekjaar eindigt ultimo tweeduizend dertien.

2. Voor de eerste maal wordt het aantal leden van het Bestuur vastgesteld op drie (3) en worden benoemd tot lid van het Bestuur:

a.    De heer Péter Imre Kacsuk, geboren te Budapest (Hongarije) op acht mei negentienhonderd drie en vijftig, wonende te .

Voorzitter; ­

b. de heer Róbert Lovas, geboren te Székesfehérvár (Hongarije) op vier en twintig juni negentienhonderd vijf en zeventig, wonende te

secretaris; ­

c. de heer Arie Jacobus Vleugel, voornoemd, penningmeester. ­

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte   betrokken persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde ­ document vastgesteld.

Final statements

1. The first financial year will end at the end of two thousand and thirteen.

2. For the first time the number of Executive Board members will be determined at three (3) and the following person(s) will be appointed member of the Executive Board:

a. Peter Imre Kacsuk

b. Rober Lovas

c. ArieVleugel

 

Conclusion

This notorial act, drawn minute-hand, has been recorded in Almere on the date which is mentioned in the heading of this act.

 

 

 

 

 

 

(end)