Γενικό
Επικύρωση πρόσβασης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς @email_address@, @screen_name@, και @user_id@ για το πεδίο ονόματος χρήστη και @password@ για το πεδίο κωδικού πρόσβασης. Κατά την εκτέλεση, αυτοί οι κωδικοί θα αντικατασταθούν με τα αντίστοιχα δεδομένα για τον εκάστοτε χρήστη.
Εμφάνιση ρυθμίσεων